Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „NowoczesneTechnologie.pl”

 

§1 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem: https://nowoczesnetechnologie.pl, za pośrednictwem którego można składać Zamówienia;
 2. Sprzedawca - podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep: AutoID Polska S.A. (AutoID) z siedzibą w Krakowie przy , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000310144, NIP: 679-25-88-301, REGON: 357080360;
 3. Klient - osoba fizyczna, w tym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w Sklepie i dokonująca zakupu Produktów;
 4. Konsument - osoba fizyczna spełniającą kryteria wskazane w art. 22 Kodeksu Cywilnego - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Przedsiębiorca — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej;
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna dokonująca Zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (definicja obowiązująca dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
 7. Produkt — produkt fizyczny lub cyfrowy, w tym oprogramowanie, dostępne w Sklepie internetowym, przeznaczony do sprzedaży na podstawie zawartej przez Sprzedawcę z Klientem Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego;
 8. Regulamin - niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składania Zamówień i dokonywania zakupów Produktów i zawierania Umów sprzedaży w ramach sklepu internetowego „NowoczesneTechnologie.pl”;
 9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;
 11. Czas realizacji Zamówienia – okres jaki upływa od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (w przypadku płatności gotówką za pobraniem), od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Sprzedawcy (w przypadku przedpłaty przelewem) lub od momentu poprawnego zakończenia płatności w elektronicznym systemie płatności (w przypadku skorzystania z systemu PayU) do momentu wysyłki Produktów do Klienta;
 12. Operator płatności — rozumie się przez to podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Sklepu na rzecz jego Klientów. Operatorem płatności jest dostawca usługi płatności online: PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444;
 13. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 14. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

§2 POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://nowoczesnetechnologie.pl.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to:

  Przeglądarka internetowa Internet Edge w najnowszej wersji z włączoną obsługą języka javascript lub
  Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w najnowszej wersji z włączoną obsługą języka javascript;
  Przeglądarka internetowa Google Chrome w najnowszej wersji z włączoną obsługą języka javascript;
  Przeglądarka internetowa Opera w najnowszej wersji z włączoną obsługą języka javascript;
  Przeglądarka internetowa Safari, tylko pod Mac OS X;

 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego osobom, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym momencie pod adresem https://nowoczesnetechnologie.pl/webpage/Regulamin.html, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 9. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, Produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Informacja ta jest równoznaczna ze zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.

 

§3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Aby skorzystać z oferty Sklepu internetowego, nie jest konieczna rejestracja w serwisie internetowym Sklepu. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej Rejestracji, korzystając z formularza Zamówienia.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie: https://nowoczesnetechnologie.pl/user/createAccount oraz w koszyku podczas składania zamówienia.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Rejestracja w sklepie jest bezpłatna i dobrowolna.
 5. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające sprzedawcę w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
  3. dopuścił się innych zachowań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Sklepu "NowoczesneTechnologie.pl".
 6. Osoba, która z przyczyn wskazanych powyżej została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych przetwarzanych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu Sklepu internetowego usługami, podejmujemy niezbędne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych i przysługujących Państwu uprawnień znajdują się w naszej Polityce Prywatności.
 8. Klient zobowiązany jest do:
  1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spamu).

 

§4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://nowoczesnetechnologie.pl oraz dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie Sklepu komunikaty i informacje.
 3. Wybór zamawianych Produktów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka zakupowego dostępnego na stronie Sklepu.
 4. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 5. W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę przesyłki i płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę firmy, NIP), adres, adres dostawy, adres e-mail.
 6. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" na stronie z podsumowaniem zamówienia - Klient sklepu ma możliwość zmiany wybranego Produktu oraz modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy użyć przycisku „Wróć do koszyka”, przycisku zmiany ilości lub usunięcia Produktu w koszyku i postępować zgodnie z wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia;
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów, w tym kosztów dostawy;
  3. wybranej metody płatności;
  4. wybranego sposobu dostawy;
 8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe, potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, zgodnie z treścią Regulaminu.
 10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: nowoczesnetechnologie.pl - zamówienie numer: ……, która zawiera wszystkie istotne elementy Zamówienia oraz potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy.
 11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

§5 CENY PRODUKTÓW I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena Produktu przed dodaniem do Koszyka nie zawiera kosztów przesyłki.
 2. Informacja o cenie Produktu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
  1. gotówką przy odbiorze Produktu (za pobraniem) – płatne pracownikowi firmy kurierskiej lub w paczkomacie;
  2. kartą przy odbiorze Produktu (za pobraniem) – płatne pracownikowi firmy kurierskiej lub w paczkomacie lub pracownikowi firmy kurierskiej w przypadku posiadania przez niego terminala płatniczego;
  3. przelewem na numer konta bankowego Sprzedawcy na podstawie faktury VAT proforma;
  4. płatnością Online, kartą płatniczą lub BLIK za pośrednictwem Operatora płatności - PayU.

 

§6 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od momentu:
  1. otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia (w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru);
  2. wpłynięcia należności na rachunek bankowy Sprzedawcy (w przypadku płatności elektronicznej oraz przedpłaty przelewem).
 2. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się kurierem UPS, kurierem InPost lub do Paczkomatów InPost. Koszty dostawy określone są w zakładce „Sposoby i koszty dostawy” pod adresem: https://nowoczesnetechnologie.pl/webpage/sposoby-i-koszty-dostawy.html. Koszty dostawy zostaną doliczone do wartości zamówienia i wskazane w podsumowaniu Zamówienia.
 4. Termin realizacji zamówienia i dostawy wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie.
 5. Dostęp do niniejszego Regulaminu można uzyskać w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu NowoczesneTechnologie.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez ich przesłanie na wskazany w Zamówieniu adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkty z faktury VAT lub paragonu.
 6. Termin realizacji zamówienia i dostawy wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie.
 7. Dostęp do niniejszego Regulaminu można uzyskać w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu NowoczesneTechnologie.pl lub bezpośrednio pod adresem: https://nowoczesnetechnologie.pl/webpage/regulamin.html. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez ich przesłanie na wskazany w Zamówieniu adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkty z faktury VAT lub paragonu.

 

§7 SZCZEGÓLNE REGULACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PRODUKTÓW W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (ESD)

 1. Do Zamówień Produktów w wersji elektronicznej nie mają zastosowań regulacje zawarte w §5 pkt. 3 oraz §6 pkt. 1-4.
 2. W przypadku Zamówień Produktów w wersji elektronicznej dostępnymi formami płatności są:
  1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. płatność Online, kartą płatniczą lub BLIK za pośrednictwem Operatora płatności - PayU;
 3. 3. W przypadku Zamówień mieszanych (zawierających jednocześnie Produkty w wersji tradycyjnej i elektronicznej), dostępną formą płatności jest przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 4. W przypadku Zamówień wersji elektronicznych Produktów, Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy. Realizacja Zamówień mieszanych w zakresie dostawy Produktów w wersji tradycyjnej odbywa się na zasadach określonych w §6.
 5. Dostawa Produktów w wersji elektronicznej odbywa się automatycznie pocztą elektroniczną, niezwłocznie po wpłynięciu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy lub po poprawnym zakończeniu płatności online za pośrednictwem Operatora płatności - PayU.
 6. W przypadku Zamówień niektórych Produktów w wersji elektronicznej, gdzie licencje zamawiane są dla konkretnego Klienta i w sposób nierozerwalnie z Nim związane (licencja imienna), realizacja Zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia należności na rachunek bankowy Sprzedawcy lub po poprawnym zakończeniu płatności w elektronicznym systemie płatności.

 

§8 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. dostarczenia Produktów do Klienta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej (w przypadku Umowy sprzedaży Produktów w wersji tradycyjnej) lub
  2. zawarcia Umowy sprzedaży (w przypadku Umowy sprzedaży Produktów w wersji elektronicznej).
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu określonego w §8 pkt. 1., wysłanego na adres mailowy: sklep@autoid.pl.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy jest dostępny pod adresem:
  dla Konsumentów: https://nowoczesnetechnologie.pl/uploads/Odstapienie-konsument.pdf,
  dla Przedsiębiorców na prawach konsumentów: http://nowoczesnetechnologie.pl/uploads/Odstapienie-przedsiebiorca-npk.pdf.
 5. W celu dochowania terminu odstąpienia od Umowy, należy dostarczyć oświadczenie odstąpienia od Umowy przed upływem terminu określonego w §8 pkt. 1.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadku Umów, których przedmiotem są:
  1. Produkty w wersji tradycyjnej (programy komputerowe) dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. Produkty w wersji elektronicznej ESD (treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  3. Produkty wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (licencje imienne).
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionych Produktów na adres: AutoID Polska S.A., ul Wł. Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków w terminie do 14 dni od złożenia oświadczenia, o którym mowa w §8 pkt. 3). Dołączenie do zwracanego Produktu kompletu dokumentów ułatwi i przyspieszy procedurę odstąpienia od Umowy.
 8. Koszt opakowania i odesłania Produktów na adres Sklepu ponosi Klient.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Produktu, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta należności niezwłocznie, w terminie do 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia, o którym mowa w §7 pkt. 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
 11. Jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktów, Sprzedawca nie zwraca Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy.
 12. Zwrot należności przez Sprzedawcę nastąpi przy użyciu takiej samej metody płatności z jakiej korzystał Klient, chyba że zgodzi się on na inny sposób zwrotu.

 

§9 REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1. AutoID Polska S.A jako sprzedawca odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Produktów w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować:
  1. za pośrednictwem systemu zgłaszania reklamacji RMA: https://p2p.autoid.pl/new;
  2. na piśmie na adres: AutoID Polska S.A. ul Wł. Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków;
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@autoid.pl.
 3. W przypadku realizowania uprawnień z tytułu rękojmi, należy dostarczyć wadliwy produkt pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia, datę wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 4. Sprzedawca nie jest producentem dostępnych w Sklepie internetowym Produktów i nie udziela na nie własnej gwarancji. Warunki gwarancji udzielanej przez producentów Produktów prezentowanych w Sklepie określone są w opisach oraz umowach licencyjnych poszczególnych Produktów.

 

§10 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone nieprawidłowości.
 2. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@autoid.pl.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia.

 

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest AutoID Polska S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul Wł. Żeleńskiego 103, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000310144.
 2. Podanie danych osobowych przez Klientów Sklepu Internetowego jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.
 3. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sklep w celu realizacji Zamówienia.
 4. Dane osobowe Klienta, które będą przetwarzane przez AutoID Polska S.A. w przypadku klienta indywidualnego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej.
 5. Dane osobowe Klienta, które będą przetwarzane przez AutoID Polska S.A. w przypadku firmy: nazwa firmy, NIP, adres siedziby, imię i nazwisko, adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres siedziby), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej.
 6. Całość zasad przetwarzania i wykorzystywania Danych Osobowych przez sklep internetowy zawiera Polityka Prywatności, dostępna pod adresem: https://nowoczesnetechnologie.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.

 

§12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  1. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  2. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  3. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn prawnych lub organizacyjnych w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę.
 4. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie zrezygnuje z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym poprzez jednoznaczne oświadczenie woli skierowane na adresy wskazane w §10, przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę AutoID Polska S.A.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021r. i obowiązuje do Umów zawartych od tego dnia.

 

Wcześniejszą wersję Regulaminiu, obowiązującego do dnia 31.12.2020r., można pobrać tutaj.