Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „NowoczesneTechnologie.pl”

z dnia 24.05.2018 r.


§1 DEFINICJE

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. AutoID Polska S.A. (AutoID)– podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep;
 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w Sklepie i dokonująca zakupu Towarów;
 3. Konsument - osoba fizyczna spełniającą kryteria wskazane w art. 22 Kodeksu Cywilnego - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego „NowoczesneTechnologie.pl”;
 5. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem: https://nowoczesnetechnologie.pl, za pośrednictwem którego można składać Zamówienia;
 6. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy AutoID Polska S.A., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Czas realizacji Zamówienia – okres jaki upływa od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (w przypadku płatności gotówką za pobraniem), od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy AutoID Polska S.A (w przypadku przedpłaty przelewem) lub od momentu poprawnego zakończenia płatności w elektronicznym systemie płatności (w przypadku skorzystania z systemu PayU) do momentu wysyłki Towaru do Klienta;
 10. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

§2 POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://nowoczesnetechnologie.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem: https://nowoczesnetechnologie.pl, prowadzony jest przez AutoID Polska S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wł. Żeleńskiego 103, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000310144.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to:

  Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript;

  Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript;

  Przeglądarka internetowa Google Chrome w wersji 43.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript;

  Przeglądarka internetowa Opera w wersji 43.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript;

  Przeglądarka internetowa Safari, tylko pod Mac OS X;

 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa AutoID zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego osobom, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu NowoczesneTechnologie.pl.
 8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Aby skorzystać z oferty Sklepu internetowego, nie jest konieczna rejestracja w serwisie internetowym Sklepu.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie: https://nowoczesnetechnologie.pl/user/createAccount oraz w koszyku podczas składania zamówienia.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. AutoID Polska S.A. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające sprzedawcę w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
  3. dopuścił się innych zachowań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Sklepu "NowoczesneTechnologie.pl".
 5. Osoba, która z przyczyn wskazanych powyżej została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody AutoID Polska S.A.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych przetwarzanych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu Sklepu internetowego usługami, podejmujemy niezbędne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych i przysługujących Państwu uprawnień znajdują się w naszej Polityce Prywatności.
 7. Klient zobowiązany jest do:
  1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spamu).

§4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na Stronę internetową https://nowoczesnetechnologie.pl oraz dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie Sklepu komunikaty i informacje.
 2. Wybór zamawianych Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka zakupowego dostępnego na stronie Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 4. W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę przesyłki i płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę firmy, NIP), adres, adres dostawy, adres e-mail.
 5. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" na stronie z podsumowaniem zamówienia - Klient sklepu ma możliwość zmiany wybranego Towaru oraz modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy użyć przycisku „Wróć do koszyka”, przycisku zmiany ilości lub usunięcia towaru w koszyku i postępować zgodnie z wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia;
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów, w tym kosztów dostawy;
  3. wybranej metody płatności;
  4. wybranego sposobu dostawy;
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe, potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z AutoID Polska S.A. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: nowoczesnetechnologie.pl - zamówienie numer: ……, która zawiera wszystkie istotne elementy Zamówienia oraz potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

§5 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA TOWARÓW

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od momentu:
  1. otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia (w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru);
  2. wpłynięcia należności na rachunek bankowy AutoID Polska S.A. (w przypadku płatności elektronicznej oraz przedpłaty przelewem).
 2. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się kurierem UPS, kurierem InPost lub do Paczkomatów InPost. Koszty dostawy określone są w zakładce „Sposoby i koszty dostawy” pod adresem: https://nowoczesnetechnologie.pl/webpage/sposoby-i-koszty-dostawy.html. Koszty dostawy zostaną doliczone do wartości zamówienia i wskazane w podsumowaniu Zamówienia.
 4. Termin realizacji zamówienia i dostawy wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie.
 5. Dostęp do niniejszego Regulaminu można uzyskać w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://nowoczesnetechnologie.pl/. Można go również pobrać i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez ich przesłanie na wskazany w Zamówieniu adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar z faktury VAT lub paragonu.

§6 CENY TOWARÓW I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Towary w następujący sposób:
  1. gotówką przy odbiorze Towaru – płatne pracownikowi firmy kurierskiej lub w paczkomacie;
  2. kartą przy odbiorze Towaru – płatne pracownikowi firmy kurierskiej lub w paczkomacie lub pracownikowi firmy kurierskiej w przypadku posiadania przez niego terminala płatniczego;
  3. przelewem na numer konta bankowego na podstawie faktury VAT proforma;
  4. płatnością w systemie PayU.

§7 SZCZEGÓLNE REGULACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ TOWARÓW W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (ESD)

 1. Do Zamówień Towarów w wersji elektronicznej nie mają zastosowań regulacje zawarte w §5 pkt. 1-4 oraz §6 pkt. 3.
 2. W przypadku Zamówień Towarów w wersji elektronicznej dostępnymi formami płatności są:
  1. przelew na rachunek bankowy AutoID Polska S.A.;
  2. skorzystanie z elektronicznego systemu płatności PayU;
 3. W przypadku Zamówień mieszanych (zawierających jednocześnie Towary w wersji tradycyjnej i elektronicznej), dostępną formą płatności jest przelew na rachunek bankowy AutoID Polska S.A.
 4. W przypadku Zamówień wersji elektronicznych Towarów, Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy. Realizacja Zamówień mieszanych w zakresie dostawy Towarów w wersji tradycyjnej odbywa się na zasadach określonych w §5.
 5. Dostawa Towarów w wersji elektronicznej odbywa się automatycznie pocztą elektroniczną, niezwłocznie po wpłynięciu należności na rachunek bankowy AutoID Polska S.A. lub po poprawnym zakończeniu płatności w systemie PayU.
 6. W przypadku Zamówień niektórych Towarów w wersji elektronicznej, gdzie licencje zamawiane są dla konkretnego Klienta i w sposób nierozerwalnie z Nim związane (licencja imienna), realizacja Zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia należności na rachunek bankowy AutoID Polska S.A. lub po poprawnym zakończeniu płatności w elektronicznym systemie płatności.

§8 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. dostarczenia Towaru do Klienta lub wskazanej przez Niego osoby trzeciej (w przypadku Umowy sprzedaży Towarów w wersji tradycyjnej) lub
  2. zawarcia Umowy sprzedaży (w przypadku Umowy sprzedaży Towarów w wersji elektronicznej).
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować AutoID Polska S.A. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pisemnego Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu określonego w §8 pkt. 1., wysłanego na adres mailowy: sklep@autoid.pl
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dostępny jest pod adresem: https://nowoczesnetechnologie.pl/uploads/Odstapienie od umowy.pdf.
 5. W celu dochowania terminu odstąpienia od Umowy, należy dostarczyć oświadczenie odstąpienia od Umowy przed upływem terminu określonego §8 pkt. 1.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadku Umów, których przedmiotem są:
  1. Towary w wersji tradycyjnej (programy komputerowe) dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. Towary w wersji elektronicznej ESD (treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez AutoID Polska S.A. o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  3. Towary wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (licencje imienne).
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru na adres: AutoID Polska S.A., ul. Wł. Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków w terminie do 14 dni od złożenia oświadczenia, o którym mowa w §8 pkt. 3). Dołączenie do zwracanego Towaru kompletu dokumentów ułatwi i przyspieszy procedurę odstąpienia od Umowy.
 8. Koszt opakowania i odesłania Towaru na adres Sklepu ponosi Klient.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży AutoID Polska S.A dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta należności niezwłocznie, w terminie do 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia, o którym mowa w §7 pkt. 3. AutoID Polska S.A. może wstrzymać się ze zwrotem należności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
 11. Jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towarów, AutoID Polska S.A nie zwraca Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy.
 12. Zwrot należności przez AutoID Polska S.A nastąpi przy użyciu takiej samej metody płatności z jakiej korzystał Klient, chyba że zgodzi się on na inny sposób zwrotu.

§9 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. AutoID Polska S.A jako sprzedawca odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Towarów w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować:
  1. za pośrednictwem systemu zgłaszania reklamacji RMA;
  2. na piśmie na adres: AutoID Polska S.A. ul. Wł. Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków;
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@autoid.pl.
 3. W przypadku realizowania uprawnień z tytułu rękojmi, należy dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 4. AutoID Polska S.A. nie jest producentem dostępnych w Sklepie internetowym Towarów i nie udziela na nie własnej gwarancji. Warunki gwarancji udzielanej przez producentów Towarów prezentowanych w Sklepie określone są w opisach oraz umowach licencyjnych poszczególnych Towarów.

§10 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. AutoID Polska S.A. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone nieprawidłowości.
 2. Mogą Państwo w każdym czasie powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@autoid.pl.
 3. AutoID Polska S.A zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia.

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sklep w celu realizacji Zamówienia.
 2. Dane osobowe Klienta, które będą przetwarzane przez AutoID Polska S.A. w przypadku klienta indywidualnego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej.
 3. Dane osobowe Klienta, które będą przetwarzane przez AutoID Polska S.A. w przypadku firmy: nazwa firmy, NIP, adres siedziby, imię i nazwisko, adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres siedziby), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej.
 4. Całość zasad to zbiór zasad przetwarzania i wykorzystywania Danych Osobowych przez sklep internetowy zawiera Polityka Prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.

§12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  1. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  2. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  3. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AutoID Polska S.A a Klientem, który jest Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AutoID Polska S.A a Klientem, który nie jest Konsumentem zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę AutoID.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.