Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Nowoczesnetechnologie.pl”

z dnia 25.12.2014 r.

 

§1 DEFINICJE

 

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Towarów;

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www. nowoczesnetechnologie.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Towarów;

AutoID Polska S.A – podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy AutoID Polska S.A a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Czas realizacji Zamówienia – okres jaki upływa od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (w przypadku płatności gotówką za pobraniem), od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy AutoID Polska S.A (w przypadku przedpłaty przelewem) lub od momentu poprawnego zakończenia płatności w elektronicznym systemie płatności (w przypadku skorzystania z systemu PayU) do momentu wysyłki Towaru do Klienta.

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu, składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to:

Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript lub

Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript;

Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli.

Klientowi zakazuje się dostarczania treści niezgodnych z prawem oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie i uciążliwy dla innych Klientów.

Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronach internetowych Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT lub paragon.


§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

Zamówienia w Sklepie można dokonać w następujący sposób:

pocztą elektroniczną: wysyłając na adres sklep@autoid.pl Zamówienie, zawierające dane wystarczające do jego realizacji tj. dane do faktury, adres dostawy oraz określenie sposobu płatności i wysyłki;

faksem: wysyłając pod numer 12 656 04 43 Zamówienie, zawierające dane wystarczające do jego realizacji tj. dane do faktury, adres dostawy oraz określenie sposobu płatności i wysyłki.

W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu należy dokonać wyboru Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.

Wybór zamawianych Towarów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka.

W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę przesyłki i płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę), adres, adres dostawy.

Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu przez Klienta.

Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”.

W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towarów.

Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z AutoIdPolska S.A.

Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „przedpłata przelewem bankowym”, do wiadomości dołączona jest faktura pro-forma zawierająca dane niezbędne do przelewu.

Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w §3 pkt. 9.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.

§4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA TOWARÓW

Czas realizacji Zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od momentu:

otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia (w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru);

wpłynięcia należności na rachunek bankowy AutoID Polska S.A. (w przypadku przedpłaty przelewem).

W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży.

Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

Dostawa Towarów do Klienta odbywa się za pośrednictwem Kuriera InPost lub Paczkomatów

Koszty dostawy zostają wskazane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.

Odbierając przesyłkę Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, można sporządzić Protokół Szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Protokół powinien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz pracownika firmy kurierskiej.

Odbierając przesyłkę Klient, niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, obligatoryjne jest sporządzenie Protokołu Szkody, spełniającego warunki opisane w §4 pkt. 7. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody jest podstawą postępowania reklamacyjnego.

§5 CENY TOWARÓW I METODY PŁATNOŚCI

 

Wszystkie ceny Towarów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.

Klient może dokonać płatności za zakupione Towary w następujący sposób:

- gotówką przy odbiorze Towaru – płatne pracownikowi firmy kurierskiej lub w paczkomacie

- przedpłata za pośrednictem FV proforma

- system PayU

 

§6 SZCZEGÓLNE REGULACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ TOWARÓW W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (ESD)

 

Do Zamówień Towarów w wersji elektronicznej nie mają zastosowań regulacje zawarte w §4 pkt. 1, 5-8 oraz §5 pkt. 3.

W przypadku Zamówień Towarów w wersji elektronicznej dostępnymi formami płatności są:

przelew na rachunek bankowy AutoID Polska S.A.;

skorzystanie z elektronicznego systemu płatności PayU;

uiszczenie należności za pomocą karty kredytowej.

W przypadku Zamówień mieszanych (zawierających jednocześnie Towary w wersji tradycyjnej i elektronicznej), dostępną formą płatności jest przelew na rachunek bankowy AutoID Polska S.A..

W przypadku Zamówień wersji elektronicznych Towarów, Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy. Realizacja Zamówień mieszanych w zakresie dostawy Towarów w wersji tradycyjnej odbywa się na zasadach określonych w §4.

Dostawa Towarów w wersji elektronicznej odbywa się automatycznie pocztą elektroniczną, niezwłocznie po wpłynięciu należności na rachunek bankowy AutoID Polska S.A., po poprawnym zakończeniu płatności w systemie PayU lub kartą kredytową.

W przypadku Zamówień niektórych Towarów w wersji elektronicznej, gdzie licencje zamawiane są dla konkretnego Klienta i w sposób nierozerwalnie z Nim związane (licencja imienna), realizacja Zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia należności na rachunek bankowy AutoID Polska S.A. t lub po poprawnym zakończeniu płatności w elektronicznym systemie płatności.

§7 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od momentu:

dostarczenia Towaru do Klienta lub wskazanej przez Niego osoby trzeciej (w przypadku Umowy sprzedaży Towarów w wersji tradycyjnej) lub

zawarcia Umowy sprzedaży (w przypadku Umowy sprzedaży Towarów w wersji elektronicznej).

Warunkiem odstąpienia od Umowy sprzedaży jest wysłanie do Sklepu (AutoID Polska S.A. ul. Wł. Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków, fax 12 656 04 43, email: sklep@autoid.pl pisemnego Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu określonego w §7 pkt. 1.

Klienci mogą odstąpić od Umowy sprzedaży korzystając z formularza udostępnionego przez AutoIDPolska S.A
( Kliknij tu )

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadku Umów, których przedmiotem są:

Towary w wersji tradycyjnej (programy komputerowe) dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Towary w wersji elektronicznej ESD (treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez AutoId Polska S.A.o utracie prawa odstąpienia od umowy;

Towary wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (licencje imienne).

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru (do 14 dni od złożenia Oświadczenia, o którym mowa w §7 pkt. 2). Dołączenie do zwracanego Towaru kompletu dokumentów ułatwi i przyspieszy procedurę odstąpienia od Umowy.

Koszt opakowania i odesłania Towaru na adres Sklepu ponosi Klient.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży AutoID Polska S.A dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta należności niezwłocznie, w terminie do 14 dni od otrzymania od Klienta Oświadczenia, o którym mowa w §7 pkt. 2. AutoID Polska S.A może wstrzymać się ze zwrotem należności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

Jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towarów, AutoID Polska S.A nie zwraca Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy.

Zwrot należności przez AutoID Polska S.A nastąpi przy użyciu takiej samej metody płatności z jakiej korzystał Klient, chyba że zgodzi się on na inny sposób zwrotu.

§8 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 

AutoID Polska S.A jako sprzedawca odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Towarów w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacje należy składać w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu).

AutoID Polska S.A t zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia.

 

§9 GWARANCJA JAKOŚCI

 

AutoID Polska S.A nie jest producentem Towarów prezentowanych w Sklepie i nie udziela na nie własnej gwarancji.

Warunki gwarancji udzielanej przez producentów Towarów prezentowanych w Sklepie określone są w opisach oraz umowach licencyjnych poszczególnych Towarów.

 

§10 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

AutoID Polska S.A podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić AutoID Polska S.A w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu) o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

AutoID Polska S.A zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia.

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sklep w celu realizacji Zamówienia, a co za tym idzie mogą być one w tym celu przekazane innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, serwisy aukcyjne.

Klient ma prawo do dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania oraz żądania zaprzestania przetwarzania lub wykorzystywania, a także usunięcia swoich danych osobowych przez Sklep.

Podczas procedury Zamówienia Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Sklep. Zgoda ta może zostać wycofana przez Klienta w każdej chwili.

Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanym przez Klienta informacjom i danym osobowym, przekazanym podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówień.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy AutoID Polska S.A a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

W razie zaistnienia sporu pomiędzy AutoID Polska S.A a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Klient może skorzystać również z pozasądowych, polubownych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (m. in. mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej).

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy AutoID Polska S.A a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę AutoID Polska S.A.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.